Welcome to website-maker.nl   klik hier om gemarkeerde tekst te beluisteren! Welcome to website-maker.nl
  • 0413-254100
  • 06-11195194
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities

1. website-maker wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.

2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.

3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.

4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en

leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.

2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is

overeengekomen.

3. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen

resultaatsverplichtingen.

Artikel 3 Betaling

1. Declaraties moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken

hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.

2. Betaalt opdrachtgever niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan is

dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting

heeft voldaan.

3. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking

tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdracht-gever in verzuim is, is hij

wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener.

De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke

incassokosten.

4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de

vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij

nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.

Artikel 4 Prijsindexering

1. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat

moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de aan opdrachtgever te berekenen vergoedingen

jaarlijks per 1 januari aan te passen.

2. Opdrachtgever moet in ieder geval schriftelijk instemmen met een verhoging van de kosten en de uurlonen,

voor zover die verhoging wordt vastgesteld aan de hand van de navolgende indexeringsclausule: de nieuwe

vergoedingen worden vastgesteld door de bestaande prijzen te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de

teller is het indexcijfer dat geldt voor de maand april voorafgaande aan de verhoging en waarvan de noemer is

het indexcijfer dat geldt voor de maand april van het daaraan voorafgaande jaar. De indexcijfers zijn de

prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie (CPI), alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor

de Statistiek te ’s-Gravenhage.

Artikel 5 Aanbiedingen, offertes en prijs

1. De aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het

aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op

ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én

schriftelijk overeenkomen.

4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs exclusief de

verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

Artikel 6 Honorarium opdracht dienstverlener

1. Partijen kunnen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.

2. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld op grond van de werkelijk

bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend

voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is

overeengekomen.

Artikel 7 Informatieverstrekking door opdrachtgever

1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor

dienstverlener.

2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het

correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te

stellen.

3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener ter

beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de

aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

4. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet

voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.

5. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden.

6. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en

bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit

voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8 Intrekking opdracht

1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener op elk gewenst moment te beëindigen.

2. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de

gemaakte onkosten van dienstverlener te betalen.

3. Dienstverlener maakt binnen 14 dagen een eindfactuur op.

Artikel 9 Uitvoering van de overeenkomst

1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van

goed vakmanschap uit.

2. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel

afgesproken voorschot.

4. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan de opdracht.

Artikel 10 Contractduur opdracht

1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit

de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn

overeengekomen.

2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een

termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet

opdrachtgever dienstverlener schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 11 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de

opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig

en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van

voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig

mogelijk op de hoogte.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties

heeft, licht dienstverlener opdrachtgever hierover vooraf schriftelijk in.

4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in hoeverre de

wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan dienstverlener geen meerkosten in

rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen

worden toegerekend.

Artikel 12 Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van

dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener kan worden

toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de

nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de

nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die

omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroom-storingen,

computervirussen, stakingen en werkonderbrekingen.

2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn

verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang

dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30

kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te

ontbinden.

3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van

enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 13 Verrekening

1. Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan dienstverlener te verrekenen met een

vordering op dienstverlener.

Artikel 14 Opschorting

1. Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst

voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 15 Overdracht van rechten

1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande

schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke

werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 16 Verval van de vordering

1. Elk recht op schadevergoeding door dienstverlener vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis

waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in

artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 17 Verzekering

1. Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder

andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.

2. Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 18 Aansprakelijkheid schade

1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij

dienstverlener de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt.

2. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade

niet meer dan het honorarium.

3. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een

overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten

(beroeps)aansprake-lijk-heidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag

van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor schade die

direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door dienstverlener bij de uitvoering

van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

5. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van dienstverlener voor schade die het gevolg is van opzet of

bewuste roekeloosheid van dienstverlener of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 19 Aansprakelijkheid opdrachtgever

1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk

voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn.

2. Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een

rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat deze

natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling

door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de

declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon dan

wel ten name van opdrachtgever als natuurlijk persoon of hen beiden is gesteld.

Artikel 20 Vrijwaring

1. Dienstverlener vrijwaart opdrachtgever tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden en de

daaruit voortvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming door de wederpartij van deze overeenkomst of

enig ander handelen of nalaten van dienstverlener. Deze vrijwaring geldt onverminderd hetgeen in artikel

(invullen) over de aansprakelijkheid is gegeven.

2. Deze vrijwaring geldt niet voor zover dienstverlener niet bekend was en evenmin bekend behoorde te zijn

met de rechten waarop een dergelijke vordering is gebaseerd.

Artikel 21 Klachtplicht

1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan dienstverlener.

De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat dienstverlener in staat

is hierop adequaat te reageren.

2. Is een klacht gegrond, dan is dienstverlener alleen gehouden de werkzaamheden alsnog te verrichten zoals

partijen dat zijn overeengekomen.

Artikel 22 Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

1. De bij dienstverlener aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van

dienstverlener totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan dienstverlener

zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft

dienstverlener het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is

voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan dienstverlener

worden tegengeworpen.

3. Dienstverlener is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op

enige andere wijze te bezwaren.

4. Dienstverlener verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan opdrachtgever geleverde zaken te

verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis

op eerste verzoek ter inzage te geven.

5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conform

afspraak is voldaan, heeft dienstverlener het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat

opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.

6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van

opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 23 Toepasselijk recht

1. Op deze overeenkomst tussen dienstverlener en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van

toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd

Artikel 24 Intellectueel eigendom

1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele absolute

rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle

ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen,

schetsen, modellen, maquettes, etc.

2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van

dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden

gebruikt.

3. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter beschikking

gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene

waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel

en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke

geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

Artikel 25 Geheimhouding

1. Ieder der partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle

andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze

geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie betreft waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan

de andere partij schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn

personeel de genoemde informatie ook geheimhoudt.

2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

a. die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is

geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;

b. waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van

verstrekken door de andere partij;

c. die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze

informatie aan de ontvangende partij te verstrekken;

d. die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.

3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een

periode van drie jaar na het eindigen daarvan.

Artikel 26 Geschillenbeslechting

1. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde

rechtbank.


Hoi! Klik op een van onze onderstaande vertegenwoordigers om te chatten op WhatsApp of stuur ons een e-mail naar info@website-maker.nl

Chat met ons via WhatsApp
Close and go back to page
© 2023 website-maker. Alle rechten voorbehouden.

Zoeken

klik hier om gemarkeerde tekst te beluisteren! Powered By GSpeech